Næringsbygg

Et næringsbygg med god energistandard sparer både miljøet - og har en økonomisk gevinst for eier og leietaker!

40 % av all energiforbruk i Norge går til drift og bruk av bygninger. Det er helt klart at energieffektiviteten for en bygning er viktig, men inntil nå har det ikke vert vanlig å dokumentere det. Energi blir stadig dyrere og noe må gjøres.

Inneklima står for store deler av energiforbruket i næringsbygg. Z Energi AS har lang erfaring med gode energiløsninger samtidig som du sparer energi og samtidig opprettholder et godt innemiljø.

Ofte er det slik at energikostnader er inkludert, men ikke spesifisert i husleien, dette gjøres ved at energiøkonomisering flyttes fra huseier til leietaker, som ofte ikke har tilstrekkelig kompetanse for å vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres.

Hvor mye kan en spare på enøk - tiltak?

Normalt ligger besparelsen i Norske næringsbygg mellom 15 % og 35 % av energiforbruket med lønnsomme tiltak.

Næringsbygg – hva er normalt forbruk

Dette varierer selvsagt med hva bygget brukes til, og hvor lenge utover kvelden bygget er i bruk. Svømmehaller eller kolonialforretninger med mye kjøleanlegg har svært høyt forbruk.

Kontorbruk og lignende som stort sett bare har behov for energi til belysning, oppvarming og ventilasjon bør klare seg med et forbruk på godt under 200 kWh pr. m2 oppvarmet gulvflate pr. år.

Skoler kan ofte ligge på et forbruk på under 140 kWh pr.m2 oppvarmet gulvflate pr. år.

Tall fra Enova viser i dag at næringsbygg ligger på forbruk mellom 150 – 750 kWh pr.m2 oppvarmet gulvflate pr. år.

Hvordan går en frem for å redusere energikostnadene?

Det vil variere fra bygg til bygg, men en normal arbeidsmetode er:

I første omgang er det viktig å få en oversikt over energiflyten i bygget. Våre erfarne medarbeidere vil raskt kunne finne denne.

En må så gå i dybden på de installasjonene som bruker for mye energi for å finne ut hva som kan gjøres for å redusere energiforbruket her.

Å beregne hvor mye de aktuelle løsningene vil redusere energikostnadene med.

En budsjetterer kostnadene med å gjennomføre de aktuelle tiltakene.

Det besluttes hvilke fysiske tiltak en skal gjøre i bygget. Med beregninger og kalkyler som er beskrevet over har en et godt grunnlag for dette.

Tiltakene bestilles og gjennomføres.

Forbruket følges opp ukentlig etterpå for å sikre at forbruket holder seg lavt. Dersom det øker må en raskt gripe inn og rette feil ved anlegg eller feil ved bruken.

Med denne metoden vil en få et bygg med godt inneklima som holder et lavt forbruk i mange år. Norge vil gjennom politiske og juridiske avtaler i fremtiden påta seg betydelige kostnader i forbindelse med klimatiltak. Energitiltak vil være viktig for å vite hva denne kostnaden blir.

Fra 1. januar trer forskriften om energimerking i kraft og fra 1.juli skal alle bygg som selges, leies ut eller ferdigstilles være energimerket. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder en overgangsordning til 31. desember 2011. Da skal bygget ha en gyldig merking utført av ekspert.

Forskriften om energimerking er juridisk hjemlet i energiloven. Norge innfører nå forskriften for å oppfylle et EU direktiv som skal sørge for mest mulig effektiv bruk av energi. Det er både miljøpolitiske og energipolitiske krav til at dette direktivet nå gjennomføres.

 

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Toshiba forhandler
Nibe Forhandler
Novap medlem

Z ENERGI AS

Forusparken 12
4031 Stavanger

Tlf. 400 000 80

tor@zenergi.no

Nibe Forhandler
Toshiba forhandler
Novap medlem